Doradztwo operacyjne


 

Strategiczna Karta Wyników: narzędzie wdrażania celów korporacyjnych  – aby strategia organizacji mogła być efektywnie wdrożona, niezbędna jest transformacja jej na operacyjne działania organizacji. Strategia powinna być więc rozpisana na szereg celów operacyjnych i dalej na zadania, których realizacja przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów strategicznych i celu nadrzędnego, a przez to, do zbliżenia firmy do zdefiniowanej wizji. Aby pomóc w skutecznym zarządzaniu celami firmy stosujemy następujące narzędzia:
 • Strategiczna Karta Wyników  – SKW (Balance Scorecard – BSC)
 • Zarządzanie Przez Cele – ZPC (Management By Objective – MBO).
Narzędzia te pomagają przełożyć strategię na cele każdego pracownika i monitorować postępy w ich realizacji. Dzięki ZPC i SKW powstaje przejrzysty plan strategiczny, w którym widoczne jest powiązanie każdego celu strategicznego  z wynikami finansowymi firmy. SKW umożliwia również komunikowanie strategii do wszystkich poziomów organizacji, co wpływa na wzrost motywacji pracowników. Strategiczna Karta Wyników jest jednym z najbardziej skutecznych, zintegrowanych procesów ustanawiania, monitorowania oraz pomiaru realizacji celów, tak organizacji, jak i indywidualnych pracowników. Istotą ZPC jest ustalanie (wspólnie z pracownikami wszystkich szczebli) celów cząstkowych, wskaźników i zadań, które wynikają z celów strategicznych firmy i prowadzą do ich realizacji. A podstawą skutecznego funkcjonowania ZPC jest zaangażowanie pracowników i odpowiednie zmotywowanie ich do realizacji wspólnie ustalonych działań. Natomiast narzędziem, dzięki któremu w jasny i prosty sposób zarząd może komunikować cele i monitorować ich realizację, jest wspomniana Strategiczna Karta Wyników. Główne etapy ZPC i SKW:
 • identyfikacja Kluczowych Czynników Sukcesu,
 • weryfikacja bądź stworzenie Misji, Wizji, Wartości firmy oraz na ich podstawie Celów Strategicznych,
 • ustalenie mierników Celów Strategicznych  oraz ich wartości i rozpisanie do nich celów szczegółowych (kamieni milowych) za pomocą Strategicznej Karty Wyników (SKW); ustalenie priorytetów,
 • kaskadowanie SKW Organizacji na niższe poziomy, aż do indywidualnego pracownika, który zwoje cele dostaje w postaci Indywidualnego Planu Wyników IPW,
 • łączenie w logiczną całość wszystkich IPW oraz SKW,
 • opracowanie budżetu realizacji celów,
 • dostosowanie systemu motywacyjnego do celów,
 • audyt kontrolny.
Zarządzanie Przez Cele  i wykorzystanie SKW –  najczęstsze błędy:
 • pominięcie identyfikacji Kluczowych Czynników Sukcesu,
 • brak odniesienia do Misji, Wizji, Wartości firmy,
 • zbyt duża liczba celów strategicznych i/lub wskaźników,
 • brak lub słaba relacja przyczynowo-skutkowa pomiędzy poszczególnymi celami strategicznymi i ich wskaźnikami,
 • brak ustalenia priorytetów,
 • brak komunikacji Misji, Wizji i strategii pracownikom,
 • brak faktycznego powiązania systemu SKW i ZPC z działaniem firmy i jej pracowników,
 • brak powiązania systemu motywacyjnego z SKW i ZPC,
 • zbyt częsta modyfikacja wskaźników,
 • brak bieżącego monitorowania i okresowej weryfikacji.

powrót...

Zarządzanie Przez Cele: narzędzie wdrażania celów korporacyjnych  – aby strategia organizacji mogła być efektywnie wdrożona, niezbędna jest transformacja jej na operacyjne działania organizacji. Strategia powinna być więc rozpisana na szereg celów operacyjnych i dalej na zadania, których realizacja przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów strategicznych i celu nadrzędnego, a przez to, do zbliżenia firmy do zdefiniowanej wizji. Aby pomóc w skutecznym zarządzaniu celami firmy stosujemy następujące narzędzia:

 • Strategiczna Karta Wyników  – SKW (Balance Scorecard – BSC)
 • Zarządzanie Przez Cele – ZPC (Management By Objective – MBO).
Narzędzia te pomagają przełożyć strategię na cele każdego pracownika i monitorować postępy w ich realizacji. Dzięki ZPC i SKW powstaje przejrzysty plan strategiczny, w którym widoczne jest powiązanie każdego celu strategicznego  z wynikami finansowymi firmy. SKW umożliwia również komunikowanie strategii do wszystkich poziomów organizacji, co wpływa na wzrost motywacji pracowników. Strategiczna Karta Wyników jest jednym z najbardziej skutecznych, zintegrowanych procesów ustanawiania, monitorowania oraz pomiaru realizacji celów, tak organizacji, jak i indywidualnych pracowników. Istotą ZPC jest ustalanie (wspólnie z pracownikami wszystkich szczebli) celów cząstkowych, wskaźników i zadań, które wynikają z celów strategicznych firmy i prowadzą do ich realizacji. A podstawą skutecznego funkcjonowania ZPC jest zaangażowanie pracowników i odpowiednie zmotywowanie ich do realizacji wspólnie ustalonych działań. Natomiast narzędziem, dzięki któremu w jasny i prosty sposób zarząd może komunikować cele i monitorować ich realizację, jest wspomniana Strategiczna Karta Wyników. Główne etapy ZPC i SKW:
 • identyfikacja Kluczowych Czynników Sukcesu,
 • weryfikacja bądź stworzenie Misji, Wizji, Wartości firmy oraz na ich podstawie Celów Strategicznych,
 • ustalenie mierników Celów Strategicznych  oraz ich wartości i rozpisanie do nich celów szczegółowych (kamieni milowych) za pomocą Strategicznej Karty Wyników (SKW), ustalenie priorytetów,
 • kaskadowanie SKW Organizacji na niższe poziomy, aż do indywidualnego pracownika, który zwoje cele dostaje w postaci Indywidualnego Planu Wyników IPW,
 • łączenie w logiczną całość wszystkich IPW oraz SKW,
 • opracowanie budżetu realizacji celów,
 • dostosowanie systemu motywacyjnego do celów,
 • audyt kontrolny.

Zarządzanie Przez Cele  i wykorzystanie SKW –  najczęstsze błędy:

 • pominięcie identyfikacji Kluczowych Czynników Sukcesu,
 • brak odniesienia do Misji, Wizji, Wartości firmy,
 • zbyt duża liczba celów strategicznych i/lub wskaźników,
 • brak lub słaba relacja przyczynowo-skutkowa pomiędzy poszczególnymi celami strategicznymi i ich wskaźnikami,
 • brak ustalenia priorytetów,
 • brak  komunikacji Misji, Wizji i strategii pracownikom,
 • brak faktycznego powiązania systemu SKW i ZPC z działaniem firmy i jej pracowników,
 • brak powiązania systemu motywacyjnego z SKW i ZPC,
 • zbyt częsta modyfikacja wskaźników,
 • brak bieżącego monitorowania i okresowej weryfikacji.

powrót...

Zarządzanie Projektami (Project Management) i Zarządzanie Procesem (Process Management): jest to zbiór czynności wykonywanych w celu efektywnego osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie, przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka. Dla wielu firm projekt oznacza „przedsięwzięcie angażujące osoby i pieniądze do działań, które w najbliższym okresie nie wygenerują przychodu”. Jednak należy pamiętać, że projekty mają skutkować zwiększeniem zysków w przyszłości. Nauczane powszechnie metody, narzędzia i techniki  z zakresu zarządzania projektami wywodzą się z rozwiązań stosowanych w firmach projektowych i użyte w niewłaściwym kontekście organizacyjnym prowadzą do trudności w praktycznym zarządzaniu projektem: skutkiem są nierealne harmonogramy, spiętrzenie prac dla krytycznych zasobów i trudności w określeniu kosztów oraz korzyści z projektu. Sposób zarządzania projektem w organizacjach „zorganizowanych operacyjnie” musi uwzględniać fakt odmiennych priorytetów, innych zasad gospodarowania zasobami i finansowania projektów. Oferujemy wsparcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi w następujących obszarach:

 • definicja i dekompozycja projektu,
 • zaplanowanie projektu (ustalenie kolejności zadań, opracowanie harmonogramu, zaplanowanie niezbędnych zasobów do realizacji zadań),
 • zarządzanie realizacją,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie zmianą;
 • zarządzanie komunikacją i raportowaniem.
Zarządzanie procesami i optymalizacja (usprawnienie) procesów stanowi wyższy poziom rozwoju organizacji. Ukierunkowana jest na realne obniżanie kosztów, poprawę efektywności, których celem jest zapewnienie stałego wzrostu wartości organizacji. Tak rozumiane zarządzanie procesami organizacji obejmuje reidentyfikację i usprawnienie procesów wewnętrznych oraz identyfikację i usprawnienie procesów zewnętrznych. Simple Solution wspiera Klientów przy wdrażaniu zarządzania procesami biznesowymi, ich modelowaniu i optymalizacji, aż do budowy opartej na procesach organizacji poprzez:

 • przegląd procesów pod kątem tworzenia wartości dla klienta,
 • przeprowadzenie redefinicji procesów działalności podstawowej organizacji,
 • redefinicję struktury organizacyjnej z funkcyjnej na procesową,
 • określenie odpowiedzialności za procesy,
 • przegląd i alokację zasobów,
 • wdrożenie zmian i uczestnictwo w zarządzaniu zmianami,
 • weryfikację skuteczności wdrożenia.

powrót...

Poprawa efektywności i produktywności organizacji: przekłada się bezpośrednio na jej umiejętność do podjęcia walki konkurencyjnej na rynku. Z kolei zdolność uzyskiwania i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej wymusza na firmach konieczność ciągłej innowacyjności i poszukiwania nowych rozwiązań, tak produktowych, jak i organizacyjnych. Aby skutecznie zarządzać celami firmy i poprawiać efektywność operacyjną warto oprócz: Zarządzania Przez Cele (ZPC), Strategiczną Kartą Wyników (SKW) zastosować tzw. System Doskonałości Operacyjnej (SDO). Dzięki SDO możliwe staje się  wdrożenie zasad ciągłej nauki i poprawy poprzez wymianę doświadczeń na zasadzie Kaizen, wdrożenie podstawowych narzędzi Lean Management oraz wdrożenie systemu poprawy z wykorzystaniem Metodologii Six Sigma. Firma Simple Solution oferuje doradztwo w zakresie efektywnej organizacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem następujących narzędzi i metod:

 • World Class Manufacturing,
 • Kaizen,
 • Lean management,
 • Six Sigma.

Poprawa efektywności działania firmy –  najczęstsze błędy:

 • błędna ocena przyczyny spadku efektywności,
 • zbytnie przywiązanie do dotychczasowych rozwiązań,
 • brak odniesienia do Misji, Wizji, Wartości firmy,
 • brak ustalenia priorytetów,
 • brak powiązania z systemem motywacyjnym,
 • brak bieżącego monitorowania i okresowej weryfikacji,
 • zaniedbanie zakorzenienia zmian w kulturze organizacyjnej firmy.

powrót...

Kształtowanie kultury organizacyjnej: na poprawę funkcjonowania firmy i wzrost jej efektywności wpływ ma odpowiednia kultura organizacyjna.  Zaplanowana i konsekwentnie budowana kultura organizacyjna determinuje długotrwałą poprawę efektywności zapewniającej firmie wieloletnią przewagę konkurencyjną i skuteczność biznesową. Właściwa kultura organizacyjna stanowi warunek rozwoju organizacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W ramach naszych usług doradczych pomagamy zbudować nową, bądź rozwinąć aktualną kulturę organizacyjną, która będzie wspierała realizację strategii i wpływała na stałą poprawę efektywności pracowników. Pomagamy przekuć wartości deklarowane w Misji i Wizji firmy na standardy, normy i postawy tak pracowników, jak i kadry zarządzającej. Zazwyczaj jest to związane z modyfikacją zachowań, sposobu myślenia, sposobu rozwiązywania problemu, typów przywództwa oraz rodzajów współpracy. Kolejne etapy działań to:

 • analiza aktualnej kultury organizacyjnej: ocena mocnych i słabych stron organizacji,
 • wskazanie obszarów wymagających modyfikacji,
 • projektowanie docelowej kultury organizacyjnej,
 • weryfikacja docelowej kultury organizacyjnej poprzez badanie satysfakcji pracowników.

powrót...

Projektowanie sytemu komunikacji: dobrze zaplanowany przepływ właściwych informacji jest o wiele tańszy niż zakup i wdrożenie działań i narzędzi naprawczych stosowanych w momencie, gdy projekt z powodu złej komunikacji upada. Dlaczego? Ponieważ poinformowany pracownik pracuje lepiej, efektywniej i czuje się bezpieczniej. Dobry przepływ informacji to klucz do sukcesu firmy. Do najważniejszych celów efektywnej komunikacji wewnętrznej należy kształtowanie właściwych relacji pomiędzy pracownikami a firmą oraz wpływanie na określone postawy pracowników wobec wszelkich aspektów działalności firmy. Efektywny system komunikacji umożliwia skuteczne przekazywanie misji, wizji, wartości i celów strategicznych firmy, ułatwia motywowanie oraz właściwe zidentyfikowanie i zagospodarowanie umiejętności pracowników. Właściwy i wydajny przepływ informacji na zewnątrz  firmy ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego jej funkcjonowania,  szczególnie dla budowania silnych i stabilnych relacji z klientami i kontrahentami. W wielu firmach na świecie, odnoszących globalne sukcesy, komunikacja jest wpisana w podstawowe punkty strategii firmy. Działania firmy Simple Solution w tym obszarze obejmują analizę obiegu informacji wewnętrznej i zewnętrznej wraz z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji kanałów komunikacyjnych, co w podziale na kolejne etapy wygląda następująco:

 • audyt aktualnego systemu komunikacji w firmie,
 • sformułowanie koncepcji usprawnień systemu komunikacji,
 • dobór odpowiednich narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • ustalenie odpowiednich procedur przepływu informacji,
 • projektowanie rozwiązań i opracowanie planu,
 • wdrożenie rozwiązań.

powrót...

Biznes Plany i Feasibility Study: jeśli przedsiębiorstwo chce dzisiaj odnieść sukces, powinno stać się elastycznym organizmem, posiadającym zdolność dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia. Stałe odnawianie się przedsiębiorstwa powinno odbywać się w oparciu o planowanie długofalowego jego rozwoju. Planowanie rozwoju firmy to ogólnie mówiąc proces podejmowania świadomych decyzji na podstawie zebranych danych i informacji o sytuacji rynku i firmy. To stworzenie Biznes Planu rozwoju firmy. Istotą planowania jest rozpoznanie przyszłości oraz zadań i środków potrzebnych do realizacji założonych celów. Bez dobrego planu firma ma znacznie mniejsze szanse na sukces rynkowy. Dlaczego? Ponieważ dobry biznes plan jest jak mapa, która krok po kroku wskaże nam drogę do celu, czyli sukcesu firmy. Im lepszy biznes plan, tym większe szanse na sukces. Biznes Plan jest podstawowym narzędziem w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa. Jest formą szczegółowego przedstawienia projektu rozwoju określającego dlaczego i jak przedsiębiorstwo może osiągnąć założone cele. Jest niezbędnym dokumentem we wszelkich negocjacjach z przyszłymi wspólnikami, inwestorami lub partnerami, jak również z bankami i instytucjami przyznającymi dotacje. Feasibility study przedstawia, po rozważeniu różnych wariantów, wnioski we wszystkich podstawowych kwestiach zawartych w projekcie. Wnioski zawierają plusy i minusy projektu, określają szansę jego realizacji. Jest opracowaniem ekonomicznym, a jego celem wykonania jest analiza opłacalności inwestycji. Nasi konsultanci opracowują dla naszych klientów:

 • Biznes Plany dla nowopowstających firm,
 • Biznes Plany nowych inicjatyw biznesowych w firmie,
 • Biznes Plany w celu pozyskania kredytu bankowego,
 • Biznes Plany w celu pozyskania środków z funduszy europejskich,
 • Biznes Plany w celu pozyskania inwestora strategicznego.

powrót...

Zarządzanie kryzysem (Crisis Management): kryzys jest najtrudniejszym momentem gospodarki i organizacji, głównie ze względu na trudności, czy raczej bark umiejętności w jego przewidywaniu oraz ze względu na zaburzenia i niepewność jakie za sobą niesie. Zetknięcie z kryzysem zmusza do poszukiwania nowych strategii i metod postępowania, a także powoduje frustrację menedżerów wywołaną spadającą oceną ich działań. Dużo łatwiej jest bowiem zarządzać dobrze prosperującą firmą, niż organizacją przeżywającą kryzys. Stąd niezbędne stają się  wiedza, doświadczenie i umiejętności z zakresu problematyki kryzysu w przedsiębiorstwie, jego istota oraz diagnozowanie sytuacji kryzysowej, wybór strategii postępowania z kryzysem i kształcenie umiejętności właściwego stosowania metod i narzędzi walki z nim. Nasi konsultanci, jako osoby z wieloletnim doświadczeniem, chętnie wesprą Klienta w procesie zarządzania kryzysem, poprzez:

 • identyfikację przyczyny kryzysu,
 • ocenę zewnętrznych i wewnętrznych czynników określających bieżącą kondycję, potencjał rozwojowy firmy oraz szanse i zagrożenia,
 • pomiar natężenia objawów kryzysu,
 • ocenę zagrożenia finansowego,
 • analizę przebiegu kryzysu,
 • określenie strategii zarządzania kryzysem,
 • określenie zadań Public Relations w czasie kryzysu,
 • określenie metod restrukturyzacji,
 • zaprojektowanie system wczesnego rozpoznania kryzysu. 

Zarządzanie kryzysem (Crisis Management) –  najczęstsze błędy:

 • błędna identyfikacja przyczyn kryzysu,
 • lekceważenie objawów kryzysu,
 • błędna diagnoza czynników zewnętrznych i wewnętrznych,
 • brak informacji wewnątrz i na zewnątrz firmy,
 • błędne określenie metod restrukturyzacji.

powrót...

Wdrożenie kontrolingu: aby firmy była efektywna powinna być ściśle określoną kombinacją czynników wytwórczych, ludzkich, technologicznych i finansowych. Może pomóc w tym wprowadzenie w firmie rachunkowości zarządczej, stworzenie centrów odpowiedzialności, wprowadzenie nowych procedur planowania i kontroli wyników działalności, czyli wdrożenie kontrolingu. Firma Simple Solution oferuje doradztwo w zakresie wdrażania kontrolingu, na które składają się:

 • rachunek kosztów działań
 • planowanie strategiczne
 • budżetowanie (ze szczególnym uwzględnieniem planowania przepływów pieniężnych)
 • analizy odchyleń
 • raportowanie dla zarządu
 • Strategiczna Karta Wyników - SKW (Balance Scorecard - BSC).

Wdrożenie kontrolingu składa się z następujących faz:

 • przygotowanie - określenie szczegółowych celów wdrożenia, jego zakresu i harmonogramu oraz ustaleniu składu zespołu projektowego
 • diagnoza – analiza aktualnego stanu systemu planowania i kontroli w przedsiębiorstwie oraz przedstawienie stanu pożądanego
 • wdrożenie – stworzenie modelu controllingu dla przedsiębiorstwa i jego faktyczne wprowadzenie w życie
 • testowanie – weryfikacja poprawności funkcjonowania systemu controllingu w przedsiębiorstwie
 • zamknięcie projektu – podsumowanie prac i ocenę rezultatów wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie oraz sformułowanie zaleceń co do dalszego rozwoju systemu.

Korzyści:

 • poprawa wyników firmy
 • możliwość obserwacji i weryfikacji kosztów firmy
 • bieżąca informacja o efektywności prowadzonych działań
 • optymalna polityka cenowa
 • informacje dotyczące rentowności klientów
 • poprawa efektywności w realizacji wyznaczonych celów.

powrót...