Doradztwo strategiczneAnaliza strategiczna otoczenia i organizacji: współczesne burzliwe otoczenie, stwarzające duże ryzyko dla firm w nim działających, wymaga nowego podejścia do zarządzania. Każde przedsiębiorstwo, aby sprawnie funkcjonować i odnosić sukcesy powinno przeprowadzać regularne badania swojego otoczenia, tak by na czas dostrzegać i unikać płynących z niego zagrożeń, jak również wykorzystywać pojawiające się szanse. Zarządzanie strategiczne, a w tym analiza strategiczna jest przykładem właściwego podejścia do nowych wyzwań stawianych przez środowisko firmy. Analiza strategiczna to kompleksowa ocena zewnętrznych i wewnętrznych czynników określających bieżącą kondycję i potencjał rozwojowy firmy, na którą składają się:

 • badania potencjału organizacyjnego i operacyjnego firmy: diagnoza aktualnego stanu i potencjału firmy, bilans strategiczny firmy, analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza łańcucha wartości, analiza cyklu życia produktu, analiza zasobów ludzkich i inne,
 • badania potencjału finansowego: analiza bilansu, analiza rachunku zysków i strat, analiza płynności finansowej, analiza efektywności wykorzystania majątku obrotowego, analiza stopy zwrotu z majątku, analiza zwrotu z inwestycji. Działania te są wspierane przez warsztaty dla kluczowych pracowników z zakresu zarządzania finansami,
 • badania makro-otoczenia firmy: badanie czynników makro-ekonomicznych: politycznych, prawnych, ekonomicznych, demograficznych, społecznych, technologicznych, w których funkcjonuje organizacja,
 • badanie czynników mikro-otoczenia (sektora) firmy: analiza konkurentów i struktura konkurencji, klientów i popytu, dostawców, partnerów, substytutów, a także ocena atrakcyjności branży na bazie obserwacji parametrów określających rentowność oraz ryzyko dla ogółu branż, a także na podstawie poszczególnych czynników wpływających na stopień atrakcyjności danej branży: bariery formalne, kapitałowe i inne wejścia na rynek.

Analiza strategiczna (diagnoza strategiczna) –  najczęstsze błędy:

 • pomijanie etapu analizy strategicznej,
 • zbyt zawężona perspektywa analizy,
 • nierzetelna analiza,
 • zły dobór narzędzi diagnostycznych,
 • zbyt duża liczba zastosowanych narzędzi diagnostycznych.

powrót...

 

Opracowanie i wdrożenie strategii: myślenie strategiczne ma wiele wymiarów. Jednym z nich jest umiejętność spojrzenia z miejsca, w którym jest nasza firma w chwili obecnej w przyszłość – w miejsce w którym chcielibyśmy, aby się znalazła. Drugi, to spojrzenie z dystansu na firmę tak, aby móc dostrzec wszystkie jej elementy,a nie tylko fragmenty. Zarządzanie strategiczne to sposób zarządzania, wykorzystujący myślenie strategiczne, które łączy obecną pozycję i sytuację firmy z przyszłą pozycją. A wszystko to sprowadza się do stworzenia strategii i planu strategicznego. Czy bez strategii organizacja nie może funkcjonować? Może. Jednak taka firma, nie wie dokładnie, jakie są jej cele długoterminowe i w związku z tym droga do osiągnięcia sukcesu wydłuża się lub jest zdana na łaskę przypadku. Jak powiedział Seneka: Kto nie wie do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry. Firma bez strategii jest jak statek dryfujący po morzu. Istnienie firmy na rynku bez wizji, misji i strategii działania może powodować chaos w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, gdzie poszczególne jego elementy, nieświadome wspólnego wzorca działania, kierują  się  w tylko sobie wiadomych kierunkach, które nie zawsze są zgodne z kierunkiem działania całej firmy. Tylko zgodność kierunku działania poszczególnych pionów, działów, komórek firmy (czy firm wchodzących w skład większego przedsiębiorstwa) może zapewnić długotrwały sukces na rynku. Simple Solution pomaga klientom wziąć sprawę przyszłości firmy w swoje ręce poprzez asystę przy:

 • budowie i wdrażaniu strategii w firmie (określenie misji i wizji, zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu oraz głównych celów strategicznych firmy, określenie mierników i ich wielkości, ustalenie działań celowych),
 • przygotowaniu firmy do wdrożenia strategii,
 • sporządzaniu planu strategicznego z alokacją zasobów,
 • monitorowaniu realizacji założeń strategii,
 • poszukiwaniu nowych obszarów rozwoju z wykorzystaniem Strategii Błękitnego Oceanu (Blue Ocean Strategy BOS).

Powyższe działania skałdają się na unikalną metodę opracowywania i wdrażania strategii oraz zmian w organizacji: Step by Step Strategy©.

Tworzenie i wdrażanie strategii –  najczęstsze błędy:

 • przecenienie własnych zasobów i kompetencji,
 • błędna wizja/misja,
 • błędy w procesie formułowania celów strategicznych,
 • błędny wybór strategii,
 • brak powiązania celów strategicznych z operacyjnymi,
 • brak kontroli efektów wdrożenia,
 • brak konsekwencji w podążaniu zgodnie z planem,
 • zła struktura organizacji,
 • błędne zarządzania finansami – brak budżetów na realizację celów strategicznych,
 • błędne zarządzanie ludźmi – pracownicy nie rozumieją strategii i nie mają motywacji do jej realizowania.

powrót...

 

Fuzje i przejęcia (Mergers & Acquisitions): fuzje i przejęcia są podstawą rozwoju korporacji już od ponad stu lat. Osiągnięcie korzyści skali i wzrost udziałów w rynku  były głównymi wyznacznikami rozwoju większości przedsiębiorstw. Głównym celem  fuzji i przejęć była redukcja  ryzyka  poprzez dywersyfikację branż, w których przedsiębiorstwo miało udziały. Dzisiaj połączenie przedsiębiorstw, czy to w formie fuzji czy przejęcia, może ułatwić dostęp do nowych rynków. Nabycie innej firmy jest przede wszystkim sposobem mniej czasochłonnym,  często i tańszym niż tworzenie nowego biznesu. Jednak pomimo dużej popularności tej drogi rozwoju, ponad 30% fuzji lub procesów przejęcia okazuje się całkowitą porażką, co zazwyczaj oznacza straty dla firmy i jej właścicieli. Tylko 30% konsolidacji przedsiębiorstw daje oczekiwany efekt synergii i podnosi wartość udziałowców.
Nasza firma koncentruje się na oferowaniu usług doradztwa w zakresie fuzji i przejęć, a w szczególności przy:

 • poszukiwaniu obiektów do przejęcia,
 • analizie poprzedzające wykup/przejęcie (Due Dilligence),
 • wyborze formy prawnej nabycia przedsiębiorstwa i łączenia spółek kapitałowych,
 • przy konstruowaniu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • procesach akwizycji oraz sprzedaży,
 • transakcjach wykupów menedżerskich,
 • joint ventures i aliansach strategicznych,
 • negocjacjach i zarządzaniu procesem transakcji,
 • Post Merger Integration (PMI).

Fuzje i przejęcia (Mergers & Acquisitions) –  najczęstsze błędy:

 • źle przeprowadzona analiza Due Dilligence,
 • nieetyczne i ukryte motywy fuzji/przejęcia,
 • źle sformułowana umowa fuzji/przejęcia;
 • przerost – stworzenie zbyt rozbudowanej organizacji, którą trudno jest zarządzać,
 • zbytnia pewność siebie – zbyt entuzjastyczne podejście zarządu do spodziewanych korzyści z połączenia,
 • brak zaplanowania i przeprowadzenia procesów Post Merger Integration.

powrót...

 

Due Diligence: to badanie mające na celu zgromadzenie jak największej ilości informacji oraz wszechstronną ocenę stanu aktualnego przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach jego funkcjonowania. Due diligence pozwala na oszacowanie szans i ryzyka związanego z rozwojem firmy jaki i na diagnozę ogólnej sytuacji w branży. Due diligence wykonywane są zazwyczaj w celu przekazania niezależnej, obiektywnej i kompletnej informacji o aktualnej sytuacji potencjalnemu inwestorowi lub zarządowi i radzie nadzorczej, aby umożliwić podjęcie decyzji strategicznych. Usługa Due diligence firmy Simple Solution może obejmować następujące obszary:

 • ekonomiczny (pozycja na rynku, uzależnienie od dostawców i odbiorców, perspektywy rozwoju rynkowe, bezpieczeństwo obrotu),
 • finansowy (zachowanie płynności, zapotrzebowanie na źródła finansowania, rentowność poszczególnych asortymentów produkcji, analiza budżetów itd.),
 • formalno-prawny (aktualny status prawny firmy, stan prawny majątku, prawa własności, toczące się postępowania sądowe i spory, analiza kontraktów handlowych, zezwolenia wynikające z działalności, zobowiązania wobec instytucji finansowych i podatkowych poręczenia, gwarancje i inne zobowiązania pozabilansowe, poprawność dokumentów rejestrowych itd.),
 • organizacyjny (struktura organizacyjna oraz jej efektywności, a także ocena przepływu informacji w ramach tychże struktur – audyt komunikacyjny),
 • zasobów ludzkich (analiza struktury zatrudnienia pod względem wykształcenia, umiejętności, kompetencji, wieku, pakietów wynagrodzeniowych).

powrót...

 

Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą: restrukturyzacja oznacza zmiany dokonywane w przedsiębiorstwie i mające na celu poprawę struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania firmy. Restrukturyzacja obejmuje wiele powiązanych procesów i działań, powodujących zazwyczaj zmianę zakresu działania przedsiębiorstwa, jego struktury kapitałowej, czy organizacji wewnętrznej, a czasem także struktury własnościowej. W zależności od przesłanek tego procesu rozróżniamy restrukturyzację naprawczą (program naprawczy) oraz restrukturyzację rozwojową (program rozwoju), w ramach których oferujemy następujące rodzaje działań:

 • strukturyzacja działań strategicznych – stworzenie strategii firmy,
 • restrukturyzacja organizacyjna, kultury organizacji – dostosowanie struktury i kultury wewnętrznej przedsiębiorstwa do  działań strategicznych,
 • restrukturyzacja zasobów ludzkich – zwiększenie efektywności pracowników i kadry kierowniczej,
 • restrukturyzacja produktowa – zmiany w asortymencie produktów i usług,
 • restrukturyzacja marketingowa – wzrostu sprzedaży, umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku,
 • restrukturyzacja operacyjna – optymalizacja procesów zasadniczych firmy na  bardziej wydajne i oszczędne,
 • restrukturyzacja techniczna i technologiczna – połączenie zmiany w ofercie przedsiębiorstwa i sposobach wytwarzania produktów w jeden spójny proces,
 • restrukturyzacja finansowa – zmiany prowadzające do  zwiększenia możliwości finansowych.

Zarządzanie zmianą związane jest z odpowiednim przygotowaniem kadry zarządzającej oraz pracowników do wprowadzenia   zmian   i   jest   jednym   z  ważniejszych   elementów   związanych z wdrożeniem strategii firmy. Niepowodzenia na tym etapie najczęściej wynikają z nieświadomości zjawiska oporu przed zmianą wśród ludzi, którzy w obliczu konieczności udziału w nowych przedsięwzięciach (projektach) lub konieczności zmian swoich przyzwyczajeń związanych z realizacją rutynowych zadań (procesy) będą w początkowym okresie robili wszystko, aby nie poddać się zmianom i udowodnić, że zmiana jest niepotrzebna. Odpowiednie przygotowanie firmy (kadry zarządzającej i pracowników) pozwala uniknąć niepotrzebnych napięć, których skutkiem jest spadek motywacji personelu, niższa efektywność, a w końcu brak efektów zmian i upragniony powrót do poprzedniego systemu pracy. Kilka najważniejszych działań związanych z zarządzaniem zmianą: badanie stanu gotowości do zmian wśród pracowników, analiza potencjalnych źródeł oporu, przygotowanie planu przeciwdziałania i komunikacji zmian dla pracowników, okresowe monitorowanie.
Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą –  najczęstsze błędy:

 • samozadowolenie zespołu i kadry zarządzającej,
 • brak poinformowania pracowników o planowanych zmianach,
 • brak przygotowania pracowników do zmian,
 • niedocenianie siły wizji,
 • porażka w stworzeniu wystarczająco silnej ‘koalicji zmiany’,
 • błędnie zidentyfikowane problemy,
 • błędnie ustalone cele,
 • niedostosowanie metodologii/działań do sytuacji,
 • zbyt późne planowane i wdrażanie restrukturyzacji,
 • brak przygotowania działań przed przystąpieniem do ich realizacji,
 • brak planu działania,
 • zbytnia koncentracja na doraźnym rozwiązaniu problemów bez wskazania założeń na przyszłość,
 • ogłoszenie zwycięstwa zbyt szybko,
 • brak monitoringu działania,
 • zaniedbanie zakorzenienia zmian w kulturze organizacyjnej firmy.

powrót...